Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach  školy  v školskom  roku   2018/2019 :  správa.pdf