Naša škola

 

MŠ Sídlisko l. mája 68 vo Vranove nad Topľou je 5 triednou materskou školou ,ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky . Škola sa nachádza na Sídlisku l. mája v blízkosti Lesíka 1.mája. Je v účelovej budove s vlastnou záhradou . Súčasťou školy je aj telocvičňa ,ktorú využívame na rôzne pohybové  aktivity. Vo výchovno- vzdelávacom pôsobení sa snažíme upúšťať od dominantného postavenia učiteľky a to vytváraním rovnocenného partnerského  vzťahu učiteľ- dieťa . Do edukačného procesu zaraďujeme rôzne aktivizujúce metódy a prostredníctvom zážitkového učenia umožňujeme dieťaťu získať nové poznatky samostatnou aktivitou. Uprednostňujeme skupinovú prácu  ,v ktorej rešpektujeme  individuálne a rozvojové  možnosti detí. Vytvárame dostatočný priestor na individuálny prístup k deťom .