Projekty školy

 

    

    Evička nám ochorelazameraný na zdravotnú výchovu (poskytovanie prvej

                                        pomoci).  (5-6 roč. deti)

   Škola podporujúca zdravie - zameraný na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.  (celá škola)

 

    Okno do prírody zameraný na rozširovanie poznatkov o prírode a vypestovanie

                                       kladného vzťahu k prírode.  (celá škola)

    Dajme spolu gól   -  projekt zameraný na rozvíjanie pohybových návykov, motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať trvalý vzťah k športu celkovo a 

                                       hrovými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu a samotnej hry - futbalu.  (5-6 roč. deti)

 

    Cesta čarovným svetom rozprávky – zameraný na pestovanie vzťahu k literatúre (rozprávkám), rozvíjanie predčitateľskej a digitálnej gramotnosti.

                                                                     (celá škola)

     Intenzifikácia separovaného zberu-  zameraný na triedenie odpadu (projekt mesta )  (celá škola).