Dôležité!

Platby za príspevok na čiastočnú úhradu nákladov  za pobyt v MŠ - 10€ si  pozastavte od apríla 2020.

Ak ste už apríl uhradili, platba Vám bude presunutá.

 

OZNAM -  ZÁPIS DETÍ DO MŠ

 

Riaditeľstvo MŠ Sídlisko 1. mája 68 vo Vranove nad Topľou oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

 04.05.2020 -  07.05.2020 v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. v riaditeľni  materskej školy.

Prednostne sa prijíma dieťa :

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • s odkladom povinnej školskej dochádzky,
 • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 
 • Ďalej  budú uprednostnení  súrodenci a deti, ktoré nastúpia 02.09.2020.
 • Ak bude voľná kapacita školy budeme prijímať aj 2-ročné deti.
 • Podmienkou prijatia 2 ročného dieťaťa je nadobudnutie  elementárnych sebaobslužných činností (používanie WC, stolovanie). Nesmie používať plienky.
 • Rodič pri zápise predloží vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.

         Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať!!

Ak do času  vydávania rozhodnutia o prijatí zákonní zástupcovia  dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté  len na adaptačný pobyt.

Podávanie žiadostí  o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Počas zápisu budú zákonní zástupcovia dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia: musia mať rúško, dodržiavať 2 - metrový odstup, vstupovať po jednom do miestnosti a mať rukavice.

 • žiadosť o prijatie si môžete stiahnuť  v priečinku dokumenty
 • tlačivo si môžete vyzdvihnúť aj priamo pri zápise
  
                                                                    
                                                                                                                                                               

 MIMORIADNE PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

 
     Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a Ministerstva školstva, 
     vedy, výskumu a športu SR sa naďalej prerušuje vyučovanie na 
     všetkých školách a prevádzkach školských zariadení od 30.03.2020 až do odvolania.
 
 

 

  OZNAM  PRE ČLENOV RADY ŠKOLY

 • Termín ustanovujúceho zasadnutia rady školy /31.03.2020/  sa ruší  z dôvodu pretrvávania pandémie koronavírusu .
 • Náhradný termín Vám oznámime. 
             Vedenie MŠ.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

MŠ Sídlisko l. mája 68 vo Vranove nad Topľou je 5 triednou materskou školou, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. Škola sa nachádza na Sídlisku l. mája v blízkosti Lesíka 1.mája. Je v účelovej budove s vlastnou záhradou . Súčasťou školy je aj telocvičňa ,ktorú využívame na rôzne pohybové  aktivity. Vo výchovno- vzdelávacom pôsobení sa snažíme upúšťať od dominantného postavenia učiteľky a to vytváraním rovnocenného partnerského  vzťahu učiteľ- dieťa . Do edukačného procesu zaraďujeme rôzne aktivizujúce metódy a prostredníctvom zážitkového učenia umožňujeme dieťaťu získať nové poznatky samostatnou aktivitou. Uprednostňujeme skupinovú prácu,v ktorej rešpektujeme  individuálne a rozvojové  možnosti detí. Vytvárame dostatočný priestor na individuálny prístup k deťom.

 

 

 

 

Anketa

Máte dieťa v našom školskom zariadení ?

Áno (284)
85%

Nie (52)
15%

Celkový počet hlasov: 336

Fotogaléria: Úvodná stránka

Výstava poľovníckych trofejí v MsDK - 4- 5 a 5 - 6 ročné deti

Karneval v CVČ

Celoškolská akcia : ,,Košík plný vitamínov"

Ďeň otvorených dverí : otvorená hodina a helloweenske popoludnie

Vianočná atmosféra v našej MŠ: Vianočná tržnica, Vianočné kreácie a Zdobenie perníkov