ZÁPIS DETÍ DO MŠ

 

Riaditeľstvo MŠ Sídlisko 1. mája 68 vo Vranove nad Topľou oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022  sa uskutoční :  

03.05.2021 -  05.05.2021 v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.  v riaditeľni materskej školy.

 

Prednostne sa prijíma dieťa :

 • ktoré dovŕši 5 rokov do 31.08. 2021( povinné predprimárne  vzdelávanie), a to prednostne zo spádovej oblasti 

 

Ďalšie kritéria pri prijímaní deti do MŠ   :

 • deti, ktoré nastúpia k 01.09.2021,
 • súrodenci,
 • ak bude voľná kapacita školy budeme prijímať aj 2-ročné deti,
 • podmienkou prijatia 2 ročného dieťaťa je nadobudnutie  elementárnych sebaobslužných činností (dieťa nesmie  používať plienky) .                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 • Rodič pri zápise predloží vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do  MŠ s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od  všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podávanie žiadostí  o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Počas zápisu budú zákonní zástupcovia dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia: musia mať respirátor, dodržiavať 2 - metrový odstup, vstupovať po jednom do miestnosti, dezinfikovaťsi ruky.

 • žiadosť o prijatie si môžete stiahnúť na webovej stránke školy  ( www. ms-1majvv.webnode.sk)  v priečinku dokumenty
 • tlačivo si môžete vyzdvihnúť aj priamo pri zápise
 
 
    Na zoznámenie sa s priestormi našej MŠ sme si pre Vás pripravili krátke video  :  video MŠ.mp4 
 

                                           

                                                         

 

  POKYNY :

 • Prevádzka materskej školy  je od 7.00-16.00 hod.                                                                                            

 • Nezabúdajte na dodržiavanie epidemiologických opatrení v areáli a v budove MŠ.

 • Vaše dieťa musí mať v skrinke 2 rúška.

 • Pred vstupom do budovy vykonajte dezinfekciu rúk . Vstupujte s rúškom .

 • Do šatne vstupujte po jednom , počkajte kým je šatňa prázdna.

 • Podpíšte vyhlásenie , zazvoňte na učiteľku. Nevstupujte do priestorov umyvárky.

           BUĎTE ZODPOVEDNÍ , ABY SME DANÚ SITUÁCIU ZVLÁDLI !

  

 
 
 
                                                                           
                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                           

MŠ Sídlisko l. mája 68 vo Vranove nad Topľou je 5 triednou materskou školou, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. Škola sa nachádza na Sídlisku l. mája v blízkosti Lesíka 1.mája. Je v účelovej budove s vlastnou záhradou . Súčasťou školy je aj telocvičňa ,ktorú využívame na rôzne pohybové  aktivity. Vo výchovno- vzdelávacom pôsobení sa snažíme upúšťať od dominantného postavenia učiteľky a to vytváraním rovnocenného partnerského  vzťahu učiteľ- dieťa . Do edukačného procesu zaraďujeme rôzne aktivizujúce metódy a prostredníctvom zážitkového učenia umožňujeme dieťaťu získať nové poznatky samostatnou aktivitou. Uprednostňujeme skupinovú prácu,v ktorej rešpektujeme  individuálne a rozvojové  možnosti detí. Vytvárame dostatočný priestor na individuálny prístup k deťom.