OZNAM

 

Riaditeľstvo MŠ na základe Rozhodnutia  ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ÚVZ SR a  rozhodnutia zriaďovateľa oznamuje, že od 1. júna 2020 bude prevádzka MŠ obnovená pre deti , ktoré boli uprednostnené podľa kritérií ministra školstva SR. ( zdravotníci, vojaci, hasiči, ozbrojené sily, pedagogickí zamestnanci, predškoláci , zamestnaní, deti zo soc. znevýhodneného  prostredia.) Nastupujú všetky  uprednostnené deti, ktorých  kontaktovali triedne učiteľky a rodičia potvrdili záujem o MŠ. Deti , ktorých rodičia sú nezamestnaní alebo na materskej dovolenke ostávajú naďalej doma.

Rodičia, ktorých deti nastupujú 1.júna si dôsledne prečítajte pokyn a usmernenie riaditeľky školy

 ,,Organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania školy do konca školského roka 2019/2020.“ -   Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ do konca škol. roka 20192020.pdf 

 
 
 

Vážení rodičia, milé deti.

Pretože aktuálna situácia nám nedovoľuje vykonávať výchovno – vzdelávací proces v materskej škole,  chceme Vám preto prostredníctvom  tejto stránky  ponúknuť  pár zmysluplných a zaujímavých  vzdelávacích aktivít, ktorými môžete zamestnať seba aj svoje deti  a  obohatiť ich  v pohodlí vášho domova. Všetky vzdelávacie aktivity nadväzujú na školský vzdelávací program a na jednotlivé témy týždňa v danom mesiaci. Súbory obsahujú úlohy na rôznych úrovniach náročnosti, aby sa mohli zapojiť všetky vekové skupiny, od najmladších detí až po predškolákov. Deti nemusia vypracovať všetky úlohy, stačí si vybrať tie, ktoré sa Vám a  deťom páćia a sú primerané ich veku. 

Vieme, že deti v našej MŠ sú veľmi tvorivé a šikovné, a že vybrané úlohy zvládnu bez najmenších problémov.

Úlohy a aktivity  k jednotlivým týždenným témam  nájdete v  sekcii  :  AKTIVITY PRE DETI A RODIČOV.

Prajeme Vám veľa zábavy a tvorivosti pri plnení jednotlivých úloh.

Dôležité!

Platby za príspevok na čiastočnú úhradu nákladov  za pobyt v MŠ - 10€ si  pozastavte od apríla 2020.

Ak ste už apríl uhradili, platba Vám bude presunutá. Od 1. júna 2020 platia príspevok len deti, ktoré budú navštevovať MŠ (predškoláci neplatia).

 
 

OZNAM -  ZÁPIS DETÍ DO MŠ

 

Riaditeľstvo MŠ Sídlisko 1. mája 68 vo Vranove nad Topľou oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

 04.05.2020 -  07.05.2020 v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. v riaditeľni  materskej školy.

Prednostne sa prijíma dieťa :

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • s odkladom povinnej školskej dochádzky,
 • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 
 • Ďalej  budú uprednostnení  súrodenci a deti, ktoré nastúpia 02.09.2020.
 • Ak bude voľná kapacita školy budeme prijímať aj 2-ročné deti.
 • Podmienkou prijatia 2 ročného dieťaťa je nadobudnutie  elementárnych sebaobslužných činností (používanie WC, stolovanie). Nesmie používať plienky.
 • Rodič pri zápise predloží vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.

         Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať!!

Ak do času  vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa t.j. 15.06.2020 zákonní zástupcovia  dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté  len na adaptačný pobyt. Potvrdenie o zdravotnom stave môžete poslať poštou na adresu školy: MŠ Sídlisko 1.mája 68 ,09301 Vranov nad Topľou.

Podávanie žiadostí  o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Počas zápisu budú zákonní zástupcovia dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia: musia mať rúško, dodržiavať 2 - metrový odstup, vstupovať po jednom do miestnosti a vykonať dezinfekciu rúk alebo mať rukavice.

 • žiadosť o prijatie si môžete stiahnuť  v priečinku dokumenty
 • tlačivo si môžete vyzdvihnúť aj priamo pri zápise
 • Rozhodnutia o prijatí- neprijatí dieťaťa do materskej školy budú zasielané poštou najneskôr do 30.06.2020.
  
                                                                    
                                                                                                                                                               

 MIMORIADNE PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

 
     Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a Ministerstva školstva, 
     vedy, výskumu a športu SR sa naďalej prerušuje vyučovanie na 
     všetkých školách a prevádzkach školských zariadení od 30.03.2020 až do odvolania.
 
 

 

  OZNAM  PRE ČLENOV RADY ŠKOLY

 • Termín ustanovujúceho zasadnutia rady školy /31.03.2020/  sa ruší  z dôvodu pretrvávania pandémie koronavírusu .
 • Náhradný termín Vám oznámime. 
             Vedenie MŠ.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

MŠ Sídlisko l. mája 68 vo Vranove nad Topľou je 5 triednou materskou školou, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. Škola sa nachádza na Sídlisku l. mája v blízkosti Lesíka 1.mája. Je v účelovej budove s vlastnou záhradou . Súčasťou školy je aj telocvičňa ,ktorú využívame na rôzne pohybové  aktivity. Vo výchovno- vzdelávacom pôsobení sa snažíme upúšťať od dominantného postavenia učiteľky a to vytváraním rovnocenného partnerského  vzťahu učiteľ- dieťa . Do edukačného procesu zaraďujeme rôzne aktivizujúce metódy a prostredníctvom zážitkového učenia umožňujeme dieťaťu získať nové poznatky samostatnou aktivitou. Uprednostňujeme skupinovú prácu,v ktorej rešpektujeme  individuálne a rozvojové  možnosti detí. Vytvárame dostatočný priestor na individuálny prístup k deťom.

 

 

 

 

Anketa

Máte dieťa v našom školskom zariadení ?

Áno (294)
84%

Nie (54)
16%

Celkový počet hlasov: 348

Fotogaléria: Úvodná stránka

Výstava poľovníckych trofejí v MsDK - 4- 5 a 5 - 6 ročné deti

Karneval v CVČ

Celoškolská akcia : ,,Košík plný vitamínov"

Ďeň otvorených dverí : otvorená hodina a helloweenske popoludnie

Vianočná atmosféra v našej MŠ: Vianočná tržnica, Vianočné kreácie a Zdobenie perníkov